29.6.07

Situació del francès en el nou currículum de l'ESO

Citem la carta que una col·lega, professora a Esparreguera ha enviat a l'APFC

Estimats companys,

Avui hem tingut claustre al meu IES i us vull participar el petit discurs que he deixat anar a l'hora d'aprovar la proposta de distribució `del currículum de la LOE. Com a mínim, necessito fer saber que existim i que ja està bé de "maltactaments" politicoeducatius!

APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ DEL CURRÍCULUM LOE
Avui, estem convocats a la reunió de l'últim claustre d'aquest curs acadèmic 2006-2007 per votar, entre altres punts de l'ordre del dia, la PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ DEL CURRÍCULUM DE LA LOE.

Demano la paraula per expressar amb quatre pinzellades el meu rebuig per participar positivament a aquesta aprovació.Ja sé que altres àrees també es troben afectades per les noves disposicions de la LOE, però, particularment, des de la meva àrea de Segona Llengua Estrangera vull explicar la meva disconformitat amb aquesta proposta tot i que reconec l'esforç del centre per intentar compensar, d'alguna forma, aquest greuge.

- D'entrada, el professorat de segona llengua estrangera perd 2 hores ja que a 1r i a 3r de la ESO s'ha reduït a 2 hores les classes de l'optativa en comptes de 3 hores com es tenia fins ara.

- En segon lloc, aquesta optativitat és del més restrictiva perquè si només hi ha una franja horària, només poden accedir a la segona llengua estrangera un màxim de 20 alumnes, cosa que representa una pèrdua substancial de l'alumnat d'aquesta àrea respecte al que el centre venia proposant fins ara.

En aquests últims cursos, el centre estava organitzat de tal manera que es respectava, de fet, la voluntat dels pares i alumnes d'optar per la segona llengua estrangera, per matrícula des de 1r de la ESO. Per exemple, aquest curs passat 42 alumnes es van apuntar a Francès a 1r de la ESO i el centre estava estructurat per atendre aquest alumnat. Enguany, passarem a una optativa de 20 alumnes no pas perquè l'alumnat no haurà triat lliurament fer o no fer aquesta matèria optativa, sinó perquè el centre no podrà assumir més alumnat que els 20 autoritzats i s'obligarà a un número x d'alumnes a triar una altra optativa.

- D'altra banda, si comparem amb els països del nord de Europa com els països escandinaus o Alemanya, o Luxemburg, comprovem com en aquests països les Llengües Estrangeres s'integren cada vegada més a la vida quotidiana dels ciutadans.

Els alemanys consideren que ¼ de l'horari de l'alumnat ha de ser de llengües estrangeres.

A Luxemburg, més del 50% de l'horari de l'alumnat va dedicat a Llengües estrangeres. A més, a Alemanya, per exemple, cada vegada més regions comencen aquest aprenentatge amb els nens de 6 anys; a Luxemburg, ja fa molt de temps que s'està fent així.Amb això, vull recalcar com en altres països de la Unió Europea, l'àrea de Llengües Estrangeres, (en plural), de veritat, és una àrea que gaudeix de tot un reconeixement i d'un suport polític potent.

Aquí, la percepció és tot altre i més específicament respecte a la segona Llengua estrangera.

No solament no hi ha una normativa prou definida per part de l'administració sinó que, entre el nostre mateix col·lectiu, he sentit sovint coses com:"com que el Francès no va a Selectivitat (hi ha centres que sí van a Selectivitat perquè s'oferta el Francès com a 1ª Llengua), doncs si s'ha de sacrificar una optativa, que sigui el Francès.

Això ha passat a Batxillerat, i ara tindrem continuació del mateix tarannà a la ESO: Com es pot interpretar de moltes maneres la normativa, es podrà donar fàcilment el valset de les optatives. Un alumne podrà incorporar-se a la segona llengua més o menys quan li sembli, o podrà sortir-ne també més o menys quan li sembli.

Mentre veiem que en els països més avançats d'Europa, el coneixement de les llengües és un element important de l'educació dels futurs ciutadans, aquí ho reduïm tot al coneixement del català, castellà i Anglès.- Per acabar, vull fer constar també la gran vulnerabilitat que vivim els professors d'aquesta àrea. Les actuals directrius educatives ens deixen el professorat d'aquesta matèria en una permanent dependència dels criteris més o menys condescendents que es puguin tenir a cada centre, i encara que això no estigui en mans d'aquest claustre modificar-ho, us ho faig constar perquè entengueu la meva posició i el meu sentiment en aquesta qüestió.

Si la LOGSE ha arraconat el col·lectiu de professors de 2ª llengua estrangera al status de professors de segona categoria, la LOE rebla el clau proposant-nos com a professionals en via d'extinció. Qui podrà viure dignament d'optatives?

Margarita Rams
Cap de Seminari de Francès
Esparreguera, a 27 de juny de 2007